Pages Menu
Categories Menu

informacja o projekcie

Fundusz Powiązań Kooperacyjnych powstał w ramach projektu pt. „Wspieranie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim” realizowanego na podstawie umowy nr WP-II-P.433.5.3.2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5.: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1.: Rozwój instytucji otoczenia biznesu. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony środowiska gospodarczego regionu na instytucjonalne wsparcie nowych, i wzmacnianie pozycji istniejących, powiązań kooperacyjnych i klastrów.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustanowił Operatorem Funduszu Powiązań Kooperacyjnych konsorcjum, tworzone przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Kujawsko-Pomorską Agencję Innowacji Sp. z o.o.

W ramach projektu, wsparcie finansowe otrzymać mogą powiązania kooperacyjne i klastry,
składające się z minimum 5 niezależnych przedsiębiorstw oraz z co najmniej jednej: jednostki samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu lub organizacji badawczej.

Koordynatorem danego powiązania kooperacyjnego zostać może: przedsiębiorca, jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja otoczenia biznesu. Konkretny podmiot może być koordynatorem tylko jednego powiązania kooperacyjnego lub klastra, który ubiega się o wsparcie ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych.

Wsparcie finansowe, które otrzymać można ze środków Funduszu Powiązań Kooperacyjnych, podzielić można na dwa etapy:

  • Etap I: opracowanie dokumentu strategicznego określającego cele powiązania kooperacyjnego lub klastra, zasady funkcjonowania i wizję rozwoju oraz wspólne działania,
  • Etap II: wdrożenie działań wyznaczonych do realizacji w dokumencie strategicznym utworzonym w ramach etapu I. Wśród działań tego typu wymienić można:

-utworzenie platformy przekazu w obszarze nowych technologii,

-pozyskanie i wykorzystanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej członków  powiązania,

-pozyskanie nowych odbiorców dla oferowanych usług,

-udział uczestników powiązania w misjach gospodarczych i imprezach wystawienniczych (krajowych i zagranicznych),

-przygotowanie obcojęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych o uczestnikach powiązań, produktach i usługach.

Funduszu Powiązań Kooperacyjnych zarządza kwotą w wysokości 19 mln złotych, które przeznaczone są realizację przedsięwzięć zgłaszanych przez powiązania kooperacyjne lub klastry. Intensywność pomocy uzależniona jest od etapu, którego dotyczy:

  • Etap I – do 95% kosztów kwalifikowanych (max. 100 tys. zł.),
  • Etap II – do 85% kosztów kwalifikowanych (max. 3 mln zł.),

Więcej informacji o Funduszu Powiązań Kooperacyjnych znaleźć można na stronie internetowej: www.klastry.tarr.org.pl.